“Actions speak louder than words”

ดังนั้นข้อมูลที่นำมาใช้ตัดสินใจจึงไม่ควรเป็นเพียงความคิดเห็น หรือคำบอกกล่าว แต่ควรมีหลักฐานยืนยัน และหนึ่งในหลักฐานที่ดีที่สุดก็คือ การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

SET Insight จึงออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้ท่านติดตามการเคลื่อนไหว การถือหุ้นเข้า-ออกของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ไว้ในเว็บเดียว เพื่อที่จะช่วยให้ท่านนำไปใช้ในการตัดสินใจได้จริง